All posts by ewa

HÀ NỘI LOẠI BỎ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DÙNG NHIỀU NĂNG LƯỢNG

HÀ NỘI LOẠI BỎ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DÙNG NHIỀU NĂNG LƯỢNG
Để tiết kiệm và bảo vệ môi trường, Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng, rà soát Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.